02JUL2017: Reservationer i KF från Sverigedemokraterna | Sverigedemokraterna i Järfälla

02JUL2017: Reservationer i KF från Sverigedemokraterna

Vid Kommunfullmäktiges senaste sammanträde den 12 juni 2017 valde Sverigedemokraterna att reservera sig mot några av besluten. Det gällde ärendena 7, 8, 12 och 16. Reservationerna finns att läsa via länkar nedan. 

Vi motsätter oss förtätningen av Tallbohov på Söderhöjden i Jakobsberg, delvis på grund av kommunens ekonomiska situation. 

Vi motsätter oss att Järfälla ska bli diplomerad som en så kallad Fairtrade City. Vi anser att det marknadsföringsmässiga värdet av det är tveksam. Vi anser också att organisationen Fairtrade är alltför hårt knuten till Socialdemokraterna som parti, Röda Korset och en del andra tveksamma organisationer. 

Ett interreligiöst råd kan försvåra integration och riskerar legitimera religiös extremism. Kommunen bör i allt sitt arbete vara och framstå som sekulär. Religionsfrihet innebär inte enbart frihet att utöva vilken religion man vill utan också rätten att slippa religion. 

SD Järfälla har tidigare lagt en motion om en separat äldrenämnd. Vi tror att det vore bra för att säkerställa att våra äldre verkligen får de resurser och den hjälp de ska ha samt att det försvårar att låta andra utgiftsområden kannibalisera på våra äldres behov. Denna motion har avslagits av den styrande koalitionen (S, MP och C). 

Reservation Ärende 07.01 Detaljplan Tallbohov

 

Reservation Ärende 08.01 Fairtrade City-diplomering

 

Reservation Ärende 12.01 Inrättande av interreligiöst råd

 

Reservation Ärende 16.01 Avslag SDs motion om Äldrenämnd

 

Alla ärendena från sammanträdet den 12 juni här: 

 

www.jarfalla.se – Järfälla Kommunfullmäktige 12 juni 2017