Budgetförslag från Sverigedemokraterna | Sverigedemokraterna i Järfälla

Budgetförslag från Sverigedemokraterna

23 november 2020

Kommunfullmäktige beslutade att anta Alliansens förslag till budget 2021. Det innebär bland annat att kapitalskulden ökar kraftigt och att VA-taxan höjs.

Sverigedemokraterna hade ett eget förslag till budget som tyvärr röstades ner.

Vi anförde följande:

Järfälla har under många år haft negativ utveckling när det gäller skattekraften per capita. Det flyttar hit människor men de bidrar inte med skattemedel i samma utsträckning och denna utveckling är ohållbar över tid.

Kommunen är beroende av statsbidrag och utjämningsstöd och den summan uppgår idag till närmare en miljard kronor.

Låneskulden beräknas vid årets slut hamna på 3,9 miljarder och det föreslås att vi ska uppta långfristiga lån till ett tak om 4,6 miljarder.

För att komma till rätta med dessa parametrar föreslår Sverigedemokraterna att vi kraftigt minskar exploateringen och befolkningsexplosionen i kommunen. Vi måste locka hit människor som har sin försörjning ordnad och vi måste ägna oss åt det som är kärnverksamheten i kommunen.

Vi föreslår därför följande i nästa års budget:

  1. Vi minskar antalet kommunikatörer anställda i kommunen från sex till fyra. Besparing: 2,8 miljoner (KSF).
  2. Tjänsten/tjänsterna som integrationscoach utgår. Besparing: 1,7 miljoner (KSF)
  3. Tjänsten som föräldraskapsstödjare reduceras alternativ utgår. Besparing: 0,5 miljoner (SOC).
  4. Modersmålsundervisningen – den icke obligatoriska tas bort. Besparing: 6,4 miljoner (BUF).
  5. Tolkkostnaderna reduceras. Besparing: 1 miljon (SOC).
  6. Skattesatsen fastställs till 19,15 kronor.

Med vårt förslag gör vi besparingar på sammanlagt 12,4 miljoner som vi omfördelar med 11 miljoner till Äldrenämnden samt 1,4 miljoner till Tekniska nämnden.

Dessa medel ska inom äldreomsorgen användas till att anställa utbildad personal med adekvata språkkunskaper samt förbättra kosten för våra äldre.

Ni kan läsa vårt budget samt den reservation vi lämnade in här:

Budget SD Järfälla 2021

Reservation SD – Mål och budget 2021 för Järfälla kommun – 2020-11-23