Partiprogram 2018 | Sverigedemokraterna i Järfälla

Partiprogram 2018

Här ligger vårt valprogram och vår folder om kommunens ekonomi och ett hållbart Järfälla.
Sidan kommer att uppdateras fortlöpande med mer detaljerad information om Sverigedemokraternas politik.

SD Järfälla går till val på:

 

TRYGGHET
– kommunal trygghetscentral
– tiggeriförbud
– fler poliser och väktare

 

Våldsbrottsligheten blir allt grövre i Sverige. Sådant som tidigare skulle framstått som taget ur en science fiction-film är vardagsmat år 2018.
Skottlossning mot restauranger mitt på blanka dagen, överfallsvåldtäkter mitt i bostadsområden och joggingspår. Helt uppenbart klarar polis och rättsväsende inte av att hålla jämna
steg med brottslingarna. Antalet bemannade polisstationer har samtidigti paradoxalt nog faktiskt minskat. SD vill ha fler bemannade polisstationer och fler poliser utomhus. I väntan
på det vill vi anlita ordningsvakter på de mest utsatta platserna i kommunen, som t.ex. Jakobsbergs station.
Sverigedemokraterna vill som första parti i Järfälla införa en bemannad trygghetscentral som kan dirigera väktare och polis dit de behövs bäst. Utöver detta vill vi se fler uniformerade poliser på gator och torg.

 

 

BOSTÄDER
– bevara grönområdena
– stoppa förtätningen
– inga modulhus eller flyktingboenden
 
 
 

SKOLA
– ordning och studiero
– fokus på svenska språket
– mer idrott
 

Det har börjat göras försök med mer fysisk aktivitet på håltimmar i vissa skolor i Sverige. Det ser vi som positivt. SD Järfälla har länge förordat mer idrott och fysisk aktivitet i skolan.
Vi tror att det ökar elevernas välbefinnande och inte minst inverkar positivt på studierna. Vi vill införa detta i alla Järfällas skolor.

SD vill också lyfta fram högpresterande elever som goda förebilder. Det görs redan i viss mån på vissa skolor. Det är något vi anser borde ske oftare och på alla skolor i Järfälla. Ambitiösa och duktiga studenter kan fungera som förebilder.

Vi tror också att man i skolan bör satsa mer på svenska språket. Vi vill prioritera mer resurser till svenskundervisning för invandrare och effektivisera hemspråksundervisningen. Vi anser att olika etniska minoriteter själva i större utsträckning bör stå för hemspråksundervisningen, medan skolan prioriterar svenskundervisningen. Språket är en av de allra viktigaste nycklarna till att kunna assimiliera sig och fungera väl i ett nytt land.

Genusvetenskap och normkritik är något som börjat tillämpas alltmer i både skolor och i förskolan. Det finns aspekter av könsroller som kan vara intressanta att titta på i
forskningssammanhang. Dock anser Sverigedemokraterna att den så kallade genusvetenskapen gått alldeles för långt i Sverige. Den är till stora delar ovetenskaplig och bygger på i grund och botten marxistiska ideologier vilka går ut på att försöka utplåna skillnaderna mellan könen. Man försöker hävda att kön endast är en social konstruktion. Man försöker tvinga barn att leka med vissa leksaker, gömmer undan andra och så vidare. Vi är övertygade om att den genusvetenskapliga ideologin är djupt destruktiv, inte minst för våra barn. Vi gör våra barn illa rustade för vuxenlivet genom att försöka inbilla dem att pojkar kan vara flickor och flickor kan vara pojkar och att detta inte kommer att ha några konsekvenser för dem.
Normkritik är något som så gott som uteslutande försöker destruera traditionella normer i Västvärlden, men bara i Västvärlden. Västerlänningar, t.ex. svenskar, förväntas ge upp alla sina traditioner men samtidigt omfamna andra folks traditioner, folk som uppmuntras fortsätta odla sin kulturella och religiösa egenart även när dess normer står i strid med grundläggande svenska seder, bruka och lagar.
Man försöker göra gällande att svenskar som folk inte existerar och att svenskarna saknar en egen gemensam historia. Samtidigt vänder man ut och in på sig själv i sin iver att vara diverse minoriteter till lags när det gäller att efterkomma deras krav på särbehandling av religiösa eller kulturella skäl. Det kan gälla företeelser som böneutrop och omskärelse av pojkar.
Genusvetenskap, den så kallade normkritiken och andra kvasivetenskaper bör tas bort från svenskt undervisningsväsende och från svensk pedagogik helt och hållet.

 

 

ÄLDREOMSORG
– en ny separat äldrenämnd
– svenskspråkig personal i omsorgen
– parboendegaranti

 

Sverigedemokraterna vill införa en ny separat äldrenämnd i kommunen. En sådan nämnd skulle göra det lättare att freda resurser till just äldres behov så att dessa pengar inte spenderas på andra områden. Vi tror att detta skulle ge en ökad transparens kring hur kommunens pengar används, samt skulle göra det svårare att blanda bort korten för väljarna, så att pengar som egentligen borde gå till äldreomsorgen istället används på annat än det väljarna har röstat för. SD var först i Järfälla med att föreslå detta i en motion vi lade 2016. Den motionen röstades dock ner av alla de andra partierna. Nu, 2018, har andra partier börjat prata om en liknande lösning. Sverigedemokraterna är också först i Järfälla med att erbjuda en parboendegaranti för äldre i behov av omsorg.

Vidare ser vi ett allt större behov av att säkerställa att personalen inom äldreomsorgen talar flytande svenska. Det är extra viktigt när man har med äldre att göra, äldre vilka kan ha svårigheter med kommunikation dels på grund av sina åkommor men också på grund av att äldre generationer har svårare för främmande språk. Det har man tidigare uppmärksammat när det gäller etniska minoriteter i Sverige, och det gäller givetvis även etniska svenskar. Vi ser det också som en fråga om patientsäkerhet och medicinsk säkerhet att personalen behärskar svenska såpass bra att de kan förstå behov och instruktioner och ge rätt vård.

 

 

ÅTERVANDRING
– starta ett återvändandekontor
– minska flyktingmottagandet
– inga förturer i bostadskön för invandrare

 
Sverigedemokraterna vill göra ett mångkulturellt bokslut. Det vill säga: vi vill att man räknar ut vad invandringen kostar Järfälla varje år och vad den har kostat hittills. Vidare vill vi se ett stop för flyktingmottagande i kommunen och införa ett återvändandekontor – att på ett organiserat och strukturerat sätt hjälpa invandrare som inte är egenförsörjande att flytta tillbaka till sina hemländer. Vi vet från bland andra UNHCR (FN) att en stor del av de som invandrat till Sverige under de senaste decennierna inte är flyktingar utan oftast är ekonomiska migranter. Citat ur UNHCRs handbok: ”En flyktings status upphör när denne åker på semester till sitt hemland.”
SD vill också avskaffa all förtur för invandrare i bostadskön. Det är inte rimligt att svenskar
som stått i kö för lägenhet i åratal ska stå tillbaka för utlänningar som inte försörjer sig själva. Inte heller bör kommunen köpa bostadsrätter eller villor till flyktingar såsom man gör idag. Vi vill sätta stopp för kostsamma projekt för flyktingmottagande, som till exempelvis fastigheten vid Ålstavägen i Barkarby.
Slutligen vill vi sätta stopp för modulboenden, som till exempel det vid Bolindervallen i Kallhäll. Det är en dyr boendeform som används nästan uteslutande av invandrare som inte försörjer sig själva.

 

 

 

Valprogram Järfälla 2018

Hållbart Järfälla 2018

 

Kontakta oss gärna på:

 

jarfalla@sd.se

 

073-6544437